તમામ ખેડૂતોને ફ્રીમાં મળી રહ્યા છે 200 લીટર પ્લાસ્ટિકના ડ્રમ- જલ્દી અહિયાં કરો અરજી

Published on: 10:01 am, Tue, 17 August 21

ખેડૂતો માટે રાજ્ય સરકારે ફ્રી ડ્રમ યોજના શરુ કરી છે. આ યોજનામાં રાજ્યના ખેડુતોને મલ્ટીપર્પઝ ઉપયોગ હેતુ ૨૦૦ લિટરનું પ્લાસ્ટિકનું ડ્રમ તેમજ ૧૦ લિટરના બે પ્લાસ્ટિકના ટોકર(ટબ)ની કીટ વિનામૂલ્યે આપવામાં આવશે. આ યોજનાનો લાભ રાજ્યમાં જમીન ધારણ કરતા તમામ ખેડૂતોને મળવાપાત્ર રહેશે.

એક ખાતા દીઠ (નમૂના નંબર ૮-અ મુજબ) એક લાભાર્થીને સહાય મળવાપાત્ર થશે. એક ખેડૂતને મહત્તમ એક જ ખાતા માટે સહાય મળવાપાત્ર થશે. દિવ્યાંગ અને મહિલા ખેડૂતોની અરજીને અગ્રીમતા આપવામાં આવશે. આઇ-ખેડૂત પોર્ટલમાં ઓનલાઇન અરજી કર્યા બાદ અરજીની પ્રિંટ મેળવી, સહી/અંગુઠો કરી અરજીમાં દર્શાવેલ સાધનિક કાગળો સહિત જે તે તાલુકા અમલીકરણ અધિકારી/વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી)ની કચેરી ખાતે નિયત સમયમર્યાદામાં રજૂ કરવાની રહેશે.

અરજદાર તરફથી મળેલ અરજી તથા સાધનિક કાગળોને ધ્યાને લઇ તેમની પાત્રતા ચકાસી, લક્ષ્યાંકની મર્યાદામાં પૂર્વમંજુરી આપવામાં આવશે. પસંદ થયેલ અરજદારને ડ્રમ તથા બે પ્લાસ્ટીકના ટોકર(ટબ)ની કીટ મેળવવા સંબંધિત કચેરીએથી જણાવવામાં આવશે.

અરજી કરવાનો સમય?
દરેક ખેડૂત અરજી કરવાનો સમય તારીખ 15/08/2021 થી 31/08/2021 સુધી કરી શકશે. ૩૧ તારીખ પછી કોઈ પણ ખેડૂત આ યોજનાનો લાભ નહિ લઇ શકે.

રાજ્ય સરકારશ્રીની યોજના હેઠળ 200 લીટરનુ એક પ્લાસ્ટિકનું ડ્રમ અને 10 લીટર ના બે પ્લાસ્ટિકના ટબ વિનામૂલ્યે મેળવવા માટે અરજી કરવા આઇ ખેડૂત પોર્ટલ ખુલ્લુ મુકવામાં આવેલ છે.
અહીં ક્લિક કરી કરો અરજી